Geoporas

237220000072_m

Mažai vandens įgeriantis polistireninis putplastis “Geoporas”


AB “Ukmergės gelžbetonis” termoizolicinių produktų naudotojams nuo 2004 m. siūlo naują savo produktą - mažai vandens įgeriantį polistireninį putplastį “Geoporą”. Nuo visiems įprasto polistireninio putplasčio “Geoporas” skiriasi mažesniu ilgalaikiu vandens įmirkiu panardinus vandenyje. Šis produktas yra naujiena Lietuvos rinkoje, tačiau jau seniai yra naudojamas kitose Europos šalyse. Polistireninio putplasčio “Geoporas” gamybai yra naudojama speciali tokio polistireninio putplasčio gamybai skirta žaliava, taip pat keičiamas technologinio proceso rėžimas. ”Geoporas” pasižymi ne tik labai mažu vandens įgeriamumu, bet ir šiek tiek geresnėmis kitomis fizinėmis – mechaninės savybės (gniužduomoju įtempiu, kai gaminys deformuojamas 10%, stipriu lenkiant). AB “Ukmergės gelžbetonis” gamina dviejų tipų polistireninį putplastį - “Geoporas” EPS 100 ir “Geoporas” EPS 200. Šių tipų pasirinkimą lėmė EUMEPS (Europos polistirenio putplasčio gamintojų asociocijos) rekomendacijos ir Lietuvos Putų polistirolo gamintojų ir vartotojų asociacijos paruoštos statybos taisyklės ST 124555837.01:2005 “ Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu“. Žemiau pateiktas sąrašas atitvarų, kuriose AB “Ukmergės gelžbetonis” siūlo naudoti “Geoporą”, ir gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10%, kuris ir nurodo polistireninio putplasčio tipą:

1.     ”Stogams su šilumos izoliacija, neapsaugota nuo atmosferinių kritulių- atvirkštinis stogas” (StA) ≥ 200 kPa;

2.     “Rūsio išorinė siena su šilumos izoliacija, apsaugota nuo mechaninių pažeidimų, apkrova į šilumos izoliaciją vidutinė (SnH gv) ≥100 kPa;

3.     “Rūsio išorinė siena su šilumos izoliacija, apsaugota nuo mechaninių pažeidimų, apkrova į šilumos izoliaciją didelė (transporto priemonių eismas netoli rūsio) (SnH gd) ≥150 kPa;

4.     Grindys su šilumos izoliacija po išlyginamuoju betono sluoksniu, gali būti sąlytis su gruntu, nėra reikalavimų dėl garso izoliacijos, apkrova į grindų paviršių vidutinė (salėse, kavinėse, restoranuose ir pan.) (Ggv) ≥100 kPa;

5.     Grindys su šilumos izoliacija po išlyginamuoju betono sluoksniu, gali būti sąlytis su gruntu, nėra reikalavimų dėl garso izoliacijos, apkrova į grindų paviršių didelė (knygų saugyklose, archyvuose, pramonės įmonėse, automobilių parkavimo aikštelėse, baseinuose ir pan. ) (Ggd) ≥200 kPa;

6.     Šaldytuvų grindys; vaisių, daržovių, mėsos bei kitų maisto produktų saugyklų grindys (GR) ≥150 kPa.

Taip pat “Geoporą” siūlome naudoti žemėje esančių vamzdžių izoliacijai (AB “Ukmergės gelžbetonis” turi kontūrinio pjaustymo stakles, kuriomis tiksliai išpjaunamos skylės vamzdžiams), įrengiant kelių konstrukcijas.

Visose šiose konstrukcijose rekomenduojame naudoti “Geoporą”, kuris šiose atitvarose sėkmingai gali konkuruoti su ekstrūziniu polistireniniu putplasčiu (XPS). “Geoporas” yra gerokai pigesnis už ekstrūzinį polistireninį putplastį, tačiau savo fizinėmis – mechaninėmis savybėmis jam nenusileidžia. Vienu iš “Geoporas” privalumų yra tai, kad AB “Ukmergės gelžbetonis” gali pateikti ne tik standartinių geometrinių išmatavimų plokštes, bet ir gali išpjauti plokštes pagal kliento pageidavimą. 

Didžiausią patirtį naudojant analogišką “Geoporui” polistireninį putplastį turi Skandinavijos šalys, o ypač Suomija. Suomijoje 2004 m. buvo panaudota 1.000.000 m3, tame tarpe analogiško “Geoporui” polistireninio putplasčio - 350.000 m3. 80% to kiekio sudaro EPS 120 tipo polistireninis putplastis. Šioje šalyje tiesiogai su vandeniu kontakte esantis termoizoliacinis sluoksnis gali būti įrengtas tik iš polistireninio putplasčio ar ekstrūzinio polistireninio putplasčio, tačiau populiaresnės yra polistireninio putplasčio plokštės, kurios sudaro 80% visų šioms atitvaroms apšiltinti naudojamų termoizoliacinių medžiagų.

Kadangi suomiai ir švedai turi didžiausią įdirbį šioje srityje, todėl pateiksime jų bandymus, rekomendacijas ir skaičiavimus, kuriais pagrįstas “Geoporo” (skaitytojų patogumui mažai vandens įgeriantį polistireninį puplastį vadinsime “Geoporu”) panaudojimas.
Visose Europos šalyse, tame tarpe ir Suomijoje, “Geoporo” plokštėms yra paruoštos nacionalinės normos ar taisyklės, tačiau pagrindiniai jų reikalavimai yra panašūs:

·         Gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% (EN 826) ≥100 kPa.

·         Šilumos laidumo koeficiento vertė (EN 12667) λ10 = 0,035 – 0,040 W/mK.

·         Ilgalaikis įmirkis panardinus vandenyje po 28 parų (EN 12087) < 2 % (tūrio).

Suomijos valstybinis mokslinis tyrimo institutas (VTT), ištyręs 15–20 metų su gruntu tiesiogiai besilietusias pamatų izoliavimui naudotas polistireninio putplasčio plokštes, nustatė tik 0,5 – 2% faktinį vandens įmirkį. Šie rezultatai- ilgalaikės drėgmės įtaka “Geoporas” rūšies polistireninio putplasčio plokštėms yra pateikti lentelėje Nr. 1. Šioje lentelėje yra pateikti 1996m. VTT atlikto projekto “Geoporas” rūšies polistireninio putplasčio plokščių sumontuotų pamatų apšiltinimui drėgmės tyrimai” rezultatai.


Tyrimo vieta

Eksploatavimo laikas, metai

Tankis, kg/m3

Vandens įmirkis, tūrio %

Vaskomaentie

16

24,1

1,75

Eerontie

8

19,7

0,03 (viršutinė pl.)

Eerontie

8

19,7

1,09 (apatinė pl.)

Rantakatu

20

17,8

0,56

Koulukatu 32

18

15,0

2,78

Koulukatu 34 

17

15,4

6,75

Lentelė Nr. 1

1996 metais EUMEPS (Europos polistirenio putplasčio gamintojų asociacija) finansavo specialų “Geoporo” tipo polistireninio putplasčio panaudojimo ir efektyvumą įrodantį projektą. Šį projektą atliko Suomijos ir Švedijos moksliniai – tyrimo institutai (atitinkamai VTT ir Statens ProvningSanstalt, SP). Atlikti tyrimų rezultatai pateikti lentelėje Nr.2 “Geoporas” rūšies polistireninio putplasčio plokščių ilgalaikis įmirkis panardinus vandenyje”.Lentelė Nr. 2

 

Vokiečių mokslininkai yra ištyrę vandens įmirkio įtaką polistirenininio putplasčio šilumos laidumo savybėms. Jie nustatė, kad polistireniniam putplasčiui įgėrus 1% vandens, šilumos laidumo koeficiento vertė pablogėja tik (3,8±0,6)%. Polistireninio putplasčio ir mineralinės vatos termoizoliacinių ypatybių pablogėjimas dėl įmirkio ir rezultatų palyginimas yra pateikti lentelėje Nr. 3 ( duomenis pateikė “StyroChem”(Suomija)).

 


Lentelė Nr. 3

 

Tų pačių bandymų metu nustatyta, kad atitvarose, kurių termoizoliacinis sluoksnis neturi tiesioginio kontakto su vandeniu, polistireninis putplastis įgeria tik 0,1%, o šilumos laidumas padidėja tik 0,4%. Įvertinant šį labai mažą šilumos laidumo padidėjimą, Europoje yra priimta, kad šiais panaudojimo atvejais projektinis polistireninio putplasčio šilumos laidumas λu yra lygus deklaruojamam šilumos laidumui λD. Kai polistireninio putplasčio plokštės – “Geoporas” yra pastoviame kontakte su vandeniu, t.y. pamatuose, cokoliuose, šilumos laidumo koeficiento perskaičiavimo dėl drėgmės koeficientas turi būti perskaičiuojamas remiantis EN ISO 10456 ”Statybinės medžiagos ir gaminiai. Šiluminių dydžių deklaruojamųjų ir projektinių verčių nustatymas”. Šilumos laidumo priklausomybė nuo vandens įgeriamumo pagal EN ISO 10456 pateikta lentelėje Nr.4.

 

Vandens įgeriamumas, %

Šilumos laidumo koeficiento projektinė vertė

λD= 0,033 W/mK

λD= 0,036 W/mK

1,0

0,034

0,037

2,0

0,036

0,039

Lentelė Nr. 4Remiantis ilgalaikiais suomių bandymais buvo nustatyta, kad jeigu teisingai yra įrengta drenavimo sistema:

Wp = Wlt/2


Wp - faktinis vandens įmirkis, %;
Wlt –ilgalaikis vandens įmirkis visiškai panardinus, % . 
Jeigu nėra įrengta drenavimo sistema, arba termoizoliacinis sluoksnis yra įrengtas žemiau gruntinio vandens lygio: 

Wp = Wlt 


1997 metais Suomijos valstybinis mokslinis – tyrimo centras (VTT) sudarė faktinio vandens įmirkio ir šilumos laidumo koeficiento vertės perskaičiavimo dėl įmirkio koeficiento priklausomybės lentelę Nr. 5.

 

Ilgalaikis vandens įmirkio panardinus lygis pagal
EN 13163

Faktinis vandens įmirkis,
% (tūrio)

Perskaičiavimo dėl drėgmės koeficientas, Fψ

WL(T) 2

≤ 1,0

≤ 2,0

1,04

1,08

WL(T) 1

≤ 0,5 

≤ 1,0 

1,02

1,04

Lentelė Nr. 5

Šilumos laidumo koeficiento projektinė vertė paskaičiuojama:

λU = λD • Fψ


Pvz: λD = 0,036, ilgalaikis vandens įmirkio panardinus lygis WL(T) 1, įrengta drenavimo sistema:

λU = λD • Fψ = 0,036 • 1,02 = 0, 0367 W/mK
λU = 0, 037 W/mK.


Natūraliai kyla klausimas, ar nepablogėja polistireninio putplasčio savybės, ar jis nesuįra nuo šaldymo – šildymo ciklų, kurie yra būdingi mūsų klimatui. Kanados, Suomijos mokslininkams atlikus visą eilę bandymų buvo nustatyta (rezultatai pateikti lentelėje Nr. 6 ) , kad polistireninio putlasčio plokščių, kurių tankis ρ ≥ 20 kg/m³ ir pakankamas granulių susilydimas, gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% ir šilumos laidumas po 300 šaldymo- šildymo ciklų (bandymai atlikti pagal EN 12091) nepakito. Todėl “Geoporas” plokščių atsparumą šalčiui reikia įvertinti tik tada, kai nėra įrengtas drenažinis smėlio ar žvyro sluoksnis, kai termoizoliacinis sluoksnis yra įrengtas žemiau gruntinio vandens lygio.

 

Bandiniai

Tankis, kg/m3

Vandens įmirkis po bandymo, tūrio %

Stipris gniuždant prieš bandymą/po bandymo, kPa

EPS 100

18

2,0

105/103

EPS 200

35

0,9

270/260

EPS 300

40

1,1

310/320

EPS 400

52

0,7

460/490

Lentelė Nr. 6

 

 

Nors ilgalaikis vandens absorbcijos nustatymas difuzijos būdu pagal EN 12088 nėra privalomas Suomijoje, bet palyginimui su ekstrūziniu polistireniniu putplasčiu buvo atlikti bandymai, ir tiek “Geoporo”, ir tiek XPS bandymų rezultatai yra vienodi, t. y. < 3 % ir abi šios medžiagos yra priskiriamos tai pačiai klasei – WD3.


Ištyrus polisireninį putplastį nustatyta, kad drėgnumas neturi įtakos polistireninio putplasčio matmenų stabilumui, todėl polistireniniam putplasčiui matmenų stabilumas nurodytomis temperatūros ir drėgnumo sąlygomis pagal EN 1604 nėra atliekamas.

 

2001 m. švedų mokslininkai paskelbė 662 paras tirto 18,9 kg/m3 ir 30,0 kg/m3 tankių polistireninio putplasčio valkšnumo bandymų rezultatus. Bandymo metu nustatyta, kad polistireninis putplastis po 50 metų turės 2% arba mažesnę deformaciją, jeigu plokštes veiks 0,30 σ10 gniuždomasis įtempis. Tačiau tai būtina įvertinti tik dedant polistireninį putplastį po pastatų pamatais.


Priėmus LST EN 13163 “Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Polistireninio putplasčio (EPS) gaminiai. Techniniai reikalavimai”, polistireninio putplasčio plokštės yra gaminamos ir klasifikuojamos pagal panaudojimo paskirtį, todėl norėtųsi, kad Lietuvos projektuotojai, statybininkai remdamiesi Europos šalių patirtimi, naudotų AB “Ukmergės gelžbetonis” pagamintas “Geoporas” polistireninio putplasčio plokštes.

 

Tikimės,  kad “Geoporas” plokštės  kartu su tinkamai įrengta hidroizoliacija  ne tik sumažins šilumos nuostolius, bet ir prailgins Jūsų pastatų eksploatavimo laiką.

 

Dokumentai parsisiuntimui

  • CAD brėžiniai
  • 3D modeliai
  • Specifikacijos
  • Katalogai
  • Montavimo instrukcjos
  • Skaičiuoklės
  • Sertifikatai
  • Kainininkai
  • Galerija
  • Mokomoji medžiaga

  Sertifikatai

Peržiūra Originalus failas Informacija apie failą
Logga_2 Nuoroda į kitą puslapį Nuoroda: http://www.ukmergesgelzbetonis.lt/media/img/certificates/Nordcert.jpg
Dnv Nuoroda į kitą puslapį Nuoroda: http://www.ukmergesgelzbetonis.lt/media/doc/iso_9001_lt.jpg

Kategorijos

Susisiekite

Gavėjas:

Įmonė Ukmergės gelžbetonis, AB